2020 SGK Eksik Gün Bildirimi, Kodları ve Açıklamaları

2 1.442

SGK eksik gün kodları ve açıklamaları ile konu hakkında sık sorulan diğer tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi 27 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7103 Sayılı Torba yasa  düzenlemesine kadar 10 kişiden az çalışanı olan işverenlerin ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirim formu ile bildirim yapması gerekiyordu.

7103 Sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu eksik gün bildirim işlemleri konusunda köklü değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik ile birlikte artık ay içerisinde çeşitli nedenlerle eksik çalışan sigortalıların eksik gün bildirim formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi düzenlemesi kaldırıldı. Yazımızda konu hakkında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

SGK eksik gün bildirimi kalktı mı ?

Evet yukarıda da belirttiğim üzere 7103 Sayılı Kanun ile eksik gün bildirimi kalktı. Eksik gün bildirimi 2018 itibariyle artık yapılmıyor. Tabi eksik gün bildirimi kalkmasından kasıt form ile artık eksik gün nedeninin bildirilmiyor olması. Aşağıda bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği konusunda ayrıntılar verilmiştir.

2020 SGK eksik gün bildirimi nasıl yapılır ?

Eksik gün bildirim formu kaldırıldı. Ancak eskiden olduğu gibi ay içerisinde 30 günden az çalışanların 30 günden az çalışma sebebini eksik gün bildirimi kodları ile aylık prim ve hizmet belgesinde göstermeniz gerekiyor. Ayrıca sgk ek 10 verme zorunluluğunun kaldırılmış olması Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artık sizden ilgili çalışan için ek 10 belgesi ve eksik gün çalışma sebebine ilişkin belgeyi istemeyeceği anlamına gelmiyor.

Sgk ek-10 belgesi ile eksik gün sebebine ilişkin belgeyi işveren olarak 10 yıl süre ile saklama zorunluluğunuz var. Yani yarın bir gün Sosyal Güvenlik Kurumu bir şikayet ya da denetim üzerine geriye dönük olarak ek 10 formu ve eksik gün bildirimi ek 10 sebebini sizden isteyebilir.

Sgk eksik gün nedenleri ve açıklamaları 2020

Sizin de bildiğiniz üzere ay içerisinde 30 günden az çalışan işçinin SGK’ya eksik gün bildirimi için kodlar bulunmaktadır. ,Ek 10 eksik gün bildirim formunu artık vermeyeceksiniz ancak çalışanın aylık prim hizmet belgesinde eksik çalışma sebebini aşağıdaki işveren eksik gün bildirimi kodları ile göstermeniz gerekiyor. sgk eksik gün nedenleri açıklamaları aşağıda ayrı başlıklar halinde verilmiştir.

1-İstirahat

Ay içerisinde geçici iş göremezlik raporu alan çalışanların bildirimi bu kodla yapılır.  SGK tarafından elektronik ortamda alınabilen iş göremezlik raporları hariç SGK tarafından yetki verilen sağlık hizmeti sunucularından ya da işyeri hekimliklerinden alınmış istirahatli olduğunu gösterir rapor ile ispat edilir. Raporlar her zaman düzenlenebilir nitelikte belge sayılmazlar ve düzenlenme tarihi itibariyle hüküm iftiva ederler.

3- Disiplin Cezası

Çalışanlara disiplin cezası uygun görülmesi durumunda bu kodla bildirim gerçekleştirilir. Çalışana tebliğ olunan disiplin cezası uygulamasına ait belge ile ispatı gerçekleştirilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte belge olarak sayılmaz.

4- Gözaltına alınma

Değişik sebeplerden gözaltına alınan çalışanlar bu kodla bildirilir. Gözaltına alınmaya ait belge ile ispat edilir.

5- Tutukluluk

Değişik sebeplerden tutuklanan çalışanlar bu kodla bildirilir. Tutuklanmaya ait belge ile ispatı yapılabilir.

6-Kısmi istihdam:

Kısmi süreli çalıştırılan kişilerin bildirimi bu kodla yapılır.  Kısmi süreli çalışmalara ait çalışan ve işverenin imzasının yer aldığı yazılı iş sözleşmesi ile ispatı yapılır. Noter onaylı olması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olarak sayılır.  Düzenlendiği tarih itibariyle geçerlidir.  Adi sözleşme olması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge olarak kabul edilmez. İbraz edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Geriye dönük geçerli sayılmasına SGK denetmenleri tarafından karar verilir.

7- Puantaj kayıtları

Tam zamanlı çalıştırılan sigortalılardan bazı iş günlerinde çalışmayan ya da çalıştırılmayan kişiler bu kodlar bildirilir. Çalışanın imzasının yer aldığı puantaj kayıtları ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge olarak kabul edilir. SGK’ya verildiği  tarihten sonra geçerli olur. Geriye dönük olarak geçerli sayılmasına SGK denetmenleri karar verir.

8- Grev

Çalışanların geçici bir zaman için grev yapması nedeni ile işe devam etmemesi durumunda bildirimler bu kodla yapılır.  Bağlı resmi kurumlardan alınacak yazı ile ispatı yapılır.  Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olarak kabul edilmekte. Düzenlendiği tarihten sonra geçerli olur.

9-Lokavt:

Lokavt durumunda çalışanların eksik günleri bu kod ile bildirilir. Resmi Kurumlardan alınacak olan yazı ile ispat gerçekleştirilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olarak kabul edilir ve düzenlenme tarihinden itibaren geçerli olur.

10- Genel hayatı etkileyen olaylar

Hayatın alışılagelmiş akışına aykırı olaylar gerçekleştiğinde  eksik günler bu kod ile bildirilir. Resmi Kurumlardan alınacak olan yazı ile ispat gerçekleştirilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olarak kabul edilir ve düzenlenme tarihinden itibaren geçerli olur.

11- Doğal afet

Sel, yangın, deprem gibi doğal afet nedenleriyle oluşan eksik günlerin bildirimi bu kodla yapılır SGK’ya bu kod ile bildirilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olarak kabul edilir ve düzenlenme tarihinden itibaren geçerli olur.

12- Birden fazla

Eksik gün nedeni birden fazla ise bu kodla bildirim yapılır. ( Örneğin hem hastalıktan iş göremezlik raporu olması hem de kısmi istihdam olması gibi) Eksik gün sebebinin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan ve ya olmayan belgelerle ispatı gerçekleştirilebilir.

13- Diğer Nedenler

Eksik gün nedeni belirtilen sebepler arasında yoksa, diğer nedenler kodu ile bildirim sağlanır. Eksik gün sebebinin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispatı gerçekleştirilebilir.

15- Devamsızlık

Çalışanın herhangi bir mazeret göstermeden işe gelmemesi durumunda bu kod seçilir. İşe devam etmemesine ait tutanaklar ile ispatı yapılır.  Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge olarak kabul edilir. İbraz edildiği tarih itibariyle hüküm gösterir. Geriye dönük olarak geçerli kabul edilmesine SGK denetmenlerince karar verilir.

16- Fesih tarihinde çalışmamış

Çalışanın, sözleşmenin feshedildiği tarihte işyerinde çalışmamışsa eksik gün bildirimi bu kodla yapılır. İş sözleşmesinin sonlandırıldığı tarihte çalışılmadığına dair evrak ile ispatı yapılır. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge olarak kabul edilir. İbraz edildiği tarih itibariyle hüküm gösterir. Geriye dönük olarak geçerli kabul edilmesine SGK denetmenlerince karar verilir.

17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında sigortalıların eksik günü olması durumunda seçilecek koddur. Eksik gün sebebinin niteliği esas alınarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispatı yapılabilir.

18- Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar bu kodla bildirilir. İşkur’dan kısa çalışma ödeneği aldığı belge ile ispatı yapılır.. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olarak sayılır. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm geçerli olur.

19- Ücretsiz doğum izni

Doğum yapan kadın çalışana ücretli analık izni sona erdikten sonra verilen izindir. Bu süre zarfında sigortalı bu kod ile bildirilir. Çalışan ve işveren arasında imzalanan belge ile ispatı yapılır.  Belgenin noter onaylı ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olarak kabul edilir ve düzenleme tarihi itibariyle geçerli olur. Adi belge olması durumunda ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge olarak kabul edilir.  İbrazı gerçekleşen tarihten sonra hüküm ifade eder. Geriye dönük olarak geçerli sayılmasına SGK denetmenleri tarafından karar verilir.

20- Ücretsiz yol izni

Senelik izni ikamet ettiği şehirden başka şehirde geçirecek olan çalışanlara verilen izin durumunda kullanılan koddur. Senelik izin belgesiyle ispat edilir. Senelik izin defterinde yer alması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlenme tarih itibariyle hüküm ifade eder.

21- Diğer ücretsiz izin

Bu eksik gün kodu  ile bahsi geçen aylıksız izin Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak çalışan ile işverenin anlaşma sağlaması sonucunda gerçekleşen ücretsiz izinlerdir. Çalışan ve işveren arasında imzalanan sözleşme ile ispat edilir. Belgenin noter onaylı olması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle geçerli olur. Adi belge olması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge olarak kabul edilir. İbraz edildiği zamandan sonra hüküm ifade eder. Geriye dönük geçerli sayılmasına SGK denetmenleri tarafından karar verilir.

22- 5434 SK ek 76, gm 192

5434 sayılı Emekli Sandığına tabi olarak çalışanların eksik günleri bu kod ile bildirilir. 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192’nci maddesine tabi olunmayı gösterir belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.

23- Yarım Çalışma

Yarım çalışma ödeneği alan çalışanlar bu kodla bildirilir.  İşkur yarım çalışma ödeneği ödendiğine dair İşkur’dan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.

24- Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler

Bu eksik gün kodu, ay içerisinde yarım çalışma ödeneği alırken aynı anda farklı sebeplerle de eksik çalışma durumunda kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.

25- Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama

Çalışanların birden çok belge ya da kanun türünden bildiriminin yapılması gerektiği durumlarda kullanılan koddur. (5746 ARGE Teşviki, yeraltı ve yerüstü işlerde çalışanlar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışanlar vs.) Her iki belge/kanun türünden bildirimi yapılan gün sayısı 30 olacağından belge talep edilmez.

26 -Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu

Kısmi süreli olarak çalışmalarına kendi mevzuatları esas alınarak izin verilen yabancı uyruklu çalışanlar için bu eksik gün sebebinin seçilmesi gerekmektedir. (Örneğin eğitim kurumlarında kısmi süreli çalışmasına izin verilen yabancı uyruklu öğretim görevlileri gibi). İlgili makamlardan temin edilecek olan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.

27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

Bu eksik gün kodu, ay içinde kısa çalışma ödeneği alırken aynı anda başka sebeplerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün sebebinin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.

28- Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)

4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için kullanılan koddur. İşverenin tek taraflı beyanıyla gerçekleşir, çalışanın izni aranmaz. Bu kapsamdakiler nakdi ücret desteğinden faydalandığından nakdi ücret desteği alındığına dair İşkur’dan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.

29 – Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer

Bu eksik gün kodu, ay içinde pandemi ücret iznine ilave olarak aynı anda farklı sebeplerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.

Puantaja tabi çalışan işçi için sgk eksik gün bildirimi kalktı mı ?

Puantaja tabi olarak eksik çalışan işçi için de ek 10 kaldırıldı mı sorusu bu ara sıklıkla sorulmakta.Normalde 7103 Sayılı Kanundan önceki uygulamada bazı sgk eksik gün bildirimi nedenleri için eksik gün bildirimi yapılırken bazıları için yapılması gerekmiyordu. Eksik gün bildiriminin yapılması gereken kodlardan birisi de 07-Puantaja tabi çalışanlar içindi. Ancak 7103 sayılı yasa ile tüm eksik gün nedenleri için sgk ek 10 kaldırıldı.

Eksik gün işlemleri ile ilgili tüm sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

2 Yorum
  1. Sevgi

    Merhaba. 2018 Nisan ayı için eksik gün belgesi vermedik sorun olmaz değil mi ? Kesin kalktı yani artık.

    1. Mehmet KAYA

      Merhaba. SGK eksik gün bildirim zorunluluğu kaldırıldı. Artık eksik gün bildirimi yapmanız gerekmiyor.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.