Sgk İlişiksizlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır ?

2 1.488

Sgk ilişiksizlik belgesi inşaat işlerinde ya da ihaleli işlerde Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişiğin kalmadığı anlamına gelen borcu yok yazısı türüdür. İnşaat işlerinde söz konusu inşaat için yapı kullanma izin belgesi alabilmek, ihaleli işlerde ise ihaleli işin teminatını alabilmek için bu belgenin alınması zorunludur.

Bu yazımızda ilişiksizlik belgesini nasıl alabileceğiniz, başvuruyu nereye ve nasıl yapabileceğiniz ve konu hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Sgk ilişiksizlik belgesi için gerekenler

Sgk ilişiksizlik belgesi yönetmeliğine göre ilişiksizlik belgesi için süreç dosya tescili ile başlar.

 • Öncelikle E-SGK tescil ekranından inşaat ya da ihaleli iş için tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuruyu nasıl yapacağınız ve başvuruda izlemeniz gereken yol ile adım adım SGK işyeri tescil başvurusu hakkında tüm detayları  E sgk işyeri tescil başvuru işlemleri sayfamızda bulabilirsiniz.
 • Tescil başvurusu yaptıktan sonra bina inşaatı dosya açılışı için vermeniz gereken belgeleri ve dosya açma konusunda detayları  sgk özel inşaat dosya açılışı sayfamızda bulabilirsiniz.
 • Dosya açılışının ardından yapmanız gerekenler vardır. İnşaat işleri ile yapım işi ihalelerde yapılan işin toplam maliyetine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli işçilik bildiriminde bulunmanız gerekiyor. İnşaat işlerinde işçilik hesaplaması için hemen inşaat işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
 • Gerekli bildirimler sağlandıktan sonra son süreç ilişiksizlik başvurusu yapmak.  sgk inşaat dosya kapanışı ve ihaleli iş kapanış başvurusunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda anlatılmıştır.

Sgk ilişiksizlik belgesi başvuru süresi

E Sgk ilişiksizlik başvurusu süresi işin bitim tarihinden itibaren en geç 1 aydır. Bir aylık süreden sonra başvuru yapmanız halinde iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

İlişiksizlik belgesi başvurusu nasıl yapılır ?

İlişiksizlik belgesi için başvurular SGK İşveren sistemi üzerinden online olarak yapılabilmekte.

 • E ilişiksizlik belgesi başvurusu için öncelikle sgk işveren sistemi sayfasından e bildirge kullanıcı bilgileriniz ile işveren sistemine giriş yapın.
 • İşveren sistemine giriş yaptıktan sonra İlişiksizlik-Kapanış Başvuruları menüsünde yer alan İŞİN BİTİRİLDİĞİNE DAİR DİLEKÇE kısmını tıklayacaksınız.
 • Açılan ekranda işin bitiş tarihini girdikten sonra KAYDET diyerek başvuruyu tamamlayabilirsiniz.
 • Eğer ihaleli iş ise İdare Makamına Verilecek Yazı kısmından yazı alarak kendiniz de ihale makamına bu yazıyı verebilirsiniz.
 • Başvurunun online yapılması şart değildir. Aşağıda örneği verilen dilekçeyi doldurarak elden de SGK’ya başvuru yapabilirsiniz.

İlişiksiz belgesi başvuru dilekçesi örneği

Başvurunuzu yukarıda belirtilen menülerden online olarak yapabileceğiniz gibi aşağıda örneği verilen Sgk ilişiksizlik belgesi dilekçe örneği ile de yapabilirsiniz. Sgk kapanış dilekçesi şu şekilde olabilir;

 • ……………… Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,
 • Kurumunuzda ………………….. işyeri sicil numarasında işlem gören işimiz …/…/….. tarihi itibariyle bitirilmiş olup ilişiksizlik belgesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Sgk ilişiksizlik belgesi nasıl alınır ?

Yukarıda belirtilen şekilde başvurunuzu tamamladıktan sonra dosyanın bağlı olduğu SGK tarafından dosya kontrolü yapılır. İşe girişler, çıkışlar ve hatalı teşvik kontrolleri yapılır. İşçilik hesaplaması yapıldıktan sonra eksik yoksa ve dosyada da bir eksik yoksa belge düzenlenir. Belgeyi SGK’dan elden alabilirsiniz. Ayrıca SGK tarafından bağlı olunan Belediye’ye ya da ihale makamına da zaten belgeler gönderilmektedir.

Sgk ilişiksizlik belgesi örneği

Bina inşaatları için verilen SGK ilişkisizlik belge örneği aşağıdaki gibidir. 

……. tarih ve ………umaralı yapı ruhsatına istinaden 34 ada ve 19 parsel ……………….adresinde 40 m2 bina inşaatı olarak yapılan ve Müdürlüğümüzde ……………. sicil sayılı dosyada işlem gören ……………… işverenin inşaat işi işyerinden dolayı Kurumumuza borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır.
İş bu yazımız 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90ıncı maddesi uyarınca yapı kullanma izin belgesi verilebilmesi için düzenlenmiş olup ibra anlamına gelmemektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.,

İhaleli işler için verilen ihale teminat iadesi yazısı yani ihale ilişiksiz belgesi örneği ise aşağıdaki gibidir;

Müdürlüğümüzde ………………….. sicil sayılı dosyada işlem gören ve işyeri işvereni ……………..üstlenerek tamamlamış bulunduğu KDV Hariç …………… TL İstihkak bedelli “…………………………Yapım İşi ” dolayısıyla Makamınıza vermiş olduğu teminatın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesi gereğince kendisine iadesinde sakınca yoktur.
Ancak, iş bu yazımız adı geçenin bu iş dolayısıyla Kurumumuzca aklanması anlamına gelmez. Yukarıda paragrafta belirtilen bazı hakları kullanabilme koşulu idarenize muhatap ve idarenizle ilgili olmayıp, anılan yüklenicinin teminatı almasından sonra ileride bu iş nedeni ile başkaca prim borcu tahakkuk ettiği takdirde kendisini takip ve alacağımızın yasal yollardan tahsilini temin maksadına yöneltilmiş bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini, adı geçenin bu iş dolayısıyla Makamınıza verdiği teminatının başka bir sakınca yoksa kendisine iadesini arz ederim.

Sgk ilişiksizlik belgesi sorgulaması nasıl yapılır ?

Eğer belge Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından online olarak düzenlendi ise siz belgeyi İşveren Sistemi-İlişiksizlik-Kapanış Başvuruları-İlişiksizlik Belgesi Temini  menüsünden alabilirsiniz. Bunun haricinde online olarak belge sorgulaması yapabileceğiniz bir uygulama bulunmamaktadır.

Sgk ilişiksizlik belgesi e devletten alınır mı ?

Sgk ilişiksiz belgesi belgesi başvuruları e devlet üzerinden yapılamamakta. E ilişiksizlik belgelerinin e devlet üzerinden alınabilmesi de maalesef mümkün bulunmamakta.

SGK ilişiksizlik belgesi 14 maddelik yazı

Yapım ihalelerinde işverenin iş bitim dilekçesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu ihale makamına 14 maddelik yazı yazar. İşin başlama ve bitim tarihi, KDV hariç hakediş bedeli, malzemeli ya da malzemesiz mi yapıldığı gibi sorular yer alır. 14 maddelik yazı örneği aşağıda verilmiştir.

İhale konusu işle ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemlere esas olmak üzere;
1- İhaleli işin konusunun,
2- İşin yer teslim tarihinin,
3- Kesin olarak biliniyorsa fiilen işçi çalıştırmaya başlanılan tarihin,
4- İşin bitirildiği tarihin,
5- Geçici kabulün noksansız yapılmış olup olmadığının, noksansız yapılmış ise tarihin,
6- Geçici kabulde noksan veya kusurlu işlerin tespiti halinde, hangi tarihe kadar işçi çalıştırılarak noksanların giderildiğinin,
7- Kesin kabulün yapılmış olup olmadığının, yapılmış ise tarihinin,
8- KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yükleniciye ödenen/ödenmesi gereken toplam istihkak tutarının,
9- İhale konusu işle ilgili olarak idareniz tarafından yükleniciye malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise, hangi malzemeden ne kadar verildiğinin ve sözleşme yılı fiyatlarıyla bu malzemelerin tutarının,
10- İhale konusu işin ikmali için yükleniciye idare tarafından makine verilmesi halinde;
– Makinenin operatör, akaryakıt ve bakımının yüklenici tarafından mı, yoksa idareniz tarafından mı karşılandığının,
– Makine için kira bedeli kesilip kesilmediğinin,
11- Makine ve el ile (insan gücü) yapılan işlerde iş kısımları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle oranlarının,
12- İhale konusu işe yabancı menşeili firmaların da bulunması halinde, bu firmaların yaptıkları işlerin niteliği ile parasal tutarının,
13- İhale konusu işi üstlenen işveren tarafından aracı (taşeron) çalıştırılmış ise, aracıların adı soyadı/unvan ve adreslerinin,
14- Teminat miktarının ve nevinin (teminat olarak banka teminat alınmış ise süresinin bitim tarihinin) maddeler halinde bildirilmesi,
Ayrıca, idarenizce onaylanmış olmak kaydıyla; son hak ediş raporunun imalat ve birim fiyatlarını gösterir iç sayfaları ile birlikte tamamının, fiyat analizlerinin, metraj çarşaf listelerinin, keşif cetvellerinin (miktar X birim fiyat tutarını gösteren listelerin), yeni fiyat zaptı analizlerinin; anahtar teslimi şeklinde yapılan ihalelerle iş cinsleri ve parasal değerleri veya pursantalajlarının (parasal yüzdesinin) eksiksiz olarak Müdürlüğümüze/Merkezimize gönderilmesi, gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin teminatının iade edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde idareniz hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

İlişiksizlik belgesi hakkındaki tüm sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

2 Yorum
 1. AYSUN ÇELİK

  merhaba inşaat maliyetine göre 62 günlük prim maliyeti hesaplandı ama mart ayı içinde 7 gün bulunuyor mart sgk bey vermeden inşaat kapama işlemlerini başlatabilir miyim

  1. Mehmet KAYA

   Merhaba. Evet başlatabilirsiniz. Beyannameyi sonra da verebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.